Условия за ползване

Условия за ползване

   Условия за ползване

Използвайки този уебсайт, приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате Условията за ползване на www.contessabg.com, моля не използвайте този уебсайт.

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на Договор между търговско дружество "КОНТЕСА БГ" ЕООД, с ЕИК 202908147, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Света Троица" бл. 372, ап. 18 и адрес на упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Цанко Церковски" №38, ет.2  имейл: office@contessabg.com, тел. 0888 660 312, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост КЛИЕНТ от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите продукти чрез електронния магазин www.contessabg.com, наричан по-долу за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН.

Предмет

ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА възможност да закупува предлаганите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА козметични продукти и хранителни добавки след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на КЛИЕНТА на настоящите Общи условия.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки, за закупуване на предлаганите в ОНЛАЙН МАГАЗИН козметични продукти и хранителни добавки, КЛИЕНТЪТ трябва:

 • Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес - www.contessabg.com. При попълване на електронната форма за регистрация, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си (две имена-лично и фамилно, град, адрес, имейл, актуален телефон за връзка) в електронната форма на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна.
 • КЛИЕНТЪТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Когато КЛИЕНТ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в определения по-горе срок, ДРУЖЕСТВОТО има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на КЛИЕНТА и достъпа до клиентския му профил.
 • Преди извършване на изявлението, КЛИЕНТЪТ може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 • След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
 • При възникнал спор, кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани, с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ДРУЖЕСТВОТО. При извършване на промени в Общите условия, ОНЛАЙН МАГАЗИНА се задължава да уведоми КЛИЕНТА, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде седем дневен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Публикуване на информация за стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА

ОНЛАЙН МАГАЗИНА публикува на уеб адрес www.contessabg.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начина за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на КЛИЕНТА, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, и за условията и начина за упражняването им, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. ОНЛАЙН МАГАЗИНА не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Заявка за покупка

КЛИЕНТЪТ получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки, след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в интернет страницата www.contessabg.com и натисне виртуалния бутон "Вход".

Подаването на заявка за покупка от КЛИЕНТА се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

 • определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ”, обозначен срещу съответна стока;
 • преглед на "Количка" или "Детайли" и възможност за промяна на посочените количества и видове избрани от КЛИЕНТА продукти, както и частично или цялостно нулиране на избраните до момента продукти. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона "Плащане";
 • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, и определяне на допълнителни условия към заявката. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона "Продължи";
 • избиране на начин на плащане на продажната цена на продуктите;
 • съгласие с настоящите Условия на ползване. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона "Продължи";
 • заявката за покупка на стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърдете поръчката”;
 • при посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ОНЛАЙН МАГАЗИНА не възниква задължение за нейното изпълнение;

 

Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с КЛИЕНТА, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от КЛИЕНТА начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от КЛИЕНТА телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Ако ОНЛАЙН МАГАЗИНА не разполага със заявената за закупуване стока, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка, ДРУЖЕСТВОТО уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до имейла посочен от КЛИЕНТА в клиентския му профил.

Всяка заявка за покупка между КЛИЕНТА и ДРУЖЕСТВОТО въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

Цени

Всички цени във ОНЛАЙН МАГАЗИНА са в български левове, с включен ДДС. Указаните в ОНЛАЙН МАГАЗИНА цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Дължимата от КЛИЕНТА продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

Начини на плащане

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 • с наложен платеж при доставка на продуктите до адрес на клиента или до офис на куриер, посочен в заявката;
 • по друг, указан в интернет страниците на ОНЛАЙН МАГАЗИНА начин / чрез банков превод /;

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от КЛИЕНТА адрес или офис на избрания Куриер в срок до 5 работни дни. В случаите, когато стоката не е получена след изтичането на максималния предвиден срок за доставка, клиентът е длъжен да информира служителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите, когато няма подаден сигнал от КЛИЕНТА, ОНЛАЙН МАГАЗИНА не носи отговорност за недоставени стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ú и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на КЛИЕНТА. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не приеме в седем дневен срок своята доставена поръчка в посочения от него офис на Куриер, ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Право на отказ

КЛИЕНТЪТ има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА и това може да се установи чрез обикновения ú преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
 • цената, която КЛИЕНТЪТ следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като върне стоката в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаването ú. В случай, че КЛИЕНТЪТ се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до ДРУЖЕСТВОТО и да върне стоката с ненарушена цялост. ДРУЖЕСТВОТО е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил някое от правата си на отказ. При получаване на пратката, при констатирани нарушения във външния вид на стоката, се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

Права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО

ДРУЖЕСТВОТО се задължава:

 • да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

 

ДРУЖЕСТВОТО има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО и в клиентския профил КЛИЕНТА;
 • да изпраща непоискани търговски съобщения до КЛИЕНТА с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други;

 

ДРУЖЕСТВОТО няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между КЛИЕНТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Ограничаване на отговорността

ДРУЖЕСТВОТО полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО.

ДРУЖЕСТВОТО не гарантира, че достъпът до ОНЛАЙН МАГАЗИНА ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ДРУЖЕСТВОТО.

Доколкото ДРУЖЕСТВОТО не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от КЛИЕНТА стоки, ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ОНЛАЙН МАГАЗИНА .

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и в клиентския профил на КЛИЕНТА електронни препратки и рекламни банери, ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание. ДРУЖЕСТВОТО няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който КЛИЕНТЪТ използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Права и задължения на КЛИЕНТА

КЛИЕНТЪТ се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка ( или удобен за него офис на избрана куриерска фирма ) и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно ДРУЖЕСТВОТО в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 • КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и;

 

КЛИЕНТЪТ има право на:

 • достъп в режим онлайн до ОНЛАЙН МАГАЗИНА , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ДРУЖЕСТВОТО. За да подава валидни заявки за стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе потребителското си име и парола.
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
 • с приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ДРУЖЕСТВОТО за посочените в настоящите Условия за ползване цели.

 

КЛИЕНТЪТ се задължава при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно ОНЛАЙН МАГАЗИНА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

 

При неспазване на задълженията по предходната алинея ОНЛАЙН МАГАЗИНА има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на КЛИЕНТА и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на КЛИЕНТА. В тези случаи, ДРУЖЕСТВОТО има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ под № 1391578/16.04.2014 г.

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. ДРУЖЕСТВОТО не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай на регистрация, за да поръчвате от нас стоки. ДРУЖЕСТВОТО ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ДРУЖЕСТВОТО няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ДРУЖЕСТВОТО за себе си. 

Когато осъществявате достъп до интернет сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

ДРУЖЕСТВОТО не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този ОНЛАЙН МАГАЗИН. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, всеки потребител създава свое уникално потребителско име, своя уникална парола за достъп, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – име, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА са съгласни с факта, че ДРУЖЕСТВОТО и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – име, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Всеки регистриран в ОНЛАЙН МАГАЗИНА потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Цели, за които може да се използва информацията ДРУЖЕСТВОТО използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на КЛИЕНТА (безплатни или платени), за промоции, запитвания, анкети, за статистически и други цели. С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. КЛИЕНТЪТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ОНЛАЙН МАГАЗИНА на посочените адрес или e-mail за контакти (office@contessabg.com). С приемане на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до ОНЛАЙН МАГАЗИНА на посочените адрес или e-mail за контакти (office@contessabg.com). Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ДРУЖЕСТВОТО. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

ОНЛАЙН МАГАЗИНА се задължава да не разкрива никаква лична информация за КЛИЕНТА и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на КЛИЕНТА при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, при спазване на законово установените процедури;
 • в други, посочени в закона случаи.

Обезщетения

КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети ДРУЖЕСТВОТО и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от неправилно тълкуване на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб страниците на ОНЛАЙН МАГАЗИНА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ДРУЖЕСТВОТО или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на КЛИЕНТА не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е ДРУЖЕСТВОТО или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите (графики, текстове, снимков материал и др.) на ДРУЖЕСТВОТО, КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ДРУЖЕСТВОТО от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Условия за ползване, предоставяните в ОНЛАЙН МАГАЗИНА услуги и други, моля да ги изпращате на адреса на електронна ни поща: office@contessabg.com